Otvoreni poziv za aplikacije: Fond za inovacije VI (MEA)

26.01.2024. / 09:00

Read this call in English

USAID-ova podrška medijima u Bosni i Hercegovini (MEA)

Otvoreni poziv za aplikacije

Fond za inovacije


Poziv otvoren: Lokalno registrovanim medijima i individualnim kreatorima/kama sadržaja iz Bosne i Hercegovine

Iznos budžeta grantova za pojedince: do $2,950

Iznos budžeta za medije: $3,000 - $12,000

Trajanje predloženih projekata: do 8 mjeseci.

Rokovi za prijave:

6. ciklus – četvrtak, 25. april, 2024. do 17.00
7. ciklus – četvrtak, 25. juli, 2024. do 17.00

Cilj poziva

Cilj Internewsovih aktivnosti u Bosni i Hercegovini putem projekta USAID-ove podrške medijima u Bosni i Hercegovini (Media Engagement Activity - MEA) jeste jačanje informacijskog prostora u BiH. Svrha projekta je povećati dostupnost vjerodostojnih i profesionalnih informacija što široj populaciji u BiH, posebno onoj s tradicionalno ograničenim pristupom takvim informacijama. Aktivnosi Internewsa su finansirane od strane USAID-a (Agencija Vlade SAD-a za međunarodni razvoj), kroz podršku Family Health International (FHI 360). Ovaj poziv je fokusiran na inovativne pristupe u rješavanju izazova sa kojima se mediji susreću u proizvodnji visokokvalitetnog sadržaja i postizanje tih rješenja kroz korištenje digitalnih i multimedijalnih formata.

Šta je Fond za inovacije?

Ovaj poziv prilika je za finansiranje u okviru USAID-ovog MEA projekta kojeg provodi Internews u saradnji sa FHI 360 i lokalnim partnerima, a otvoren je za sve medije, organizacije civilnog društva i  pojedinačne kreatore sadržaja zainteresovane za razvoj inovativnih rješenja u produkciji i distribuciji sadržaja.

Ovaj poziv će ostati otvoren tokom cijelog trajanja USAID-ovog MEA projekta. Sve aplikacije, bez obzira na datum podnošenja, bit će uzete u obzir i, ako budu odabrane, implementacija granta će krenuti s početkom prvog narednog ciklusa (npr. januar, april, juli ili oktobar).

Kroz ovaj Fond, MEA će podržati projekte koji istražuju nove pristupe u medijskoj industriji ili tragati za novim načinima upotrebe postojećih metoda. Dobrodošle su ideje koje imaju za cilj unapređenje kvaliteta i dosega raznolikog sadržaja, korištenjem novih i nedovoljno istraženih kanala prenošenja vjerodostojnih informacija prema široj publici.

Vaše ideje mogu uključivati, ali nisu ograničene na:

 


Ovaj grant je dostupan pojedincima/kama (do $2,950) i medijskim organizacijama (do $12,000 po grantu).

Tema poziva

U ovom pozivu, prednost će imati aplikacije koje se bave temom pristupačnosti sadržaja.

Primjena principa pristupačnosti omogućava osobama s invaliditetom, kao što su osobe s oštećenjem vida, sluha, motorike ili kognitivnim poteškoćama, ali i starijim osobama koje imaju smanjene sposobnosti, da imaju neometan pristup sadržajima na internetu. Poštovanje pravila pristupačnosti će sadržaj internetskih stranica često učiniti pristupačnijim svim korisnicima, jer se time unapređuje korisničko iskustvo.

Ako imate ideju kako bi se vaš sadržaj mogao predstaviti u pristupačnijem formatu, ovo je prilika da to i uradite kroz Fond za inovacije.

Koje vrste troškova grant pokriva?

Ovaj grant će pokriti troškove rada, produkcije i kupovine osnovne sitne opreme koji su važni i isključivo vezani za datu produkciju. Osoblje Internewsa će detaljno pregledati prijedloge budžeta prije krajnjeg odobrenja.

Primjeri prihvatljivih troškova u okviru ovog poziva za grantove:

 • Procenat radnog vremena koje članovi osoblja/konsultanti posvećuju radu na predloženom projektu
 • Doprinosi (porez na prihod; zdravstveno osiguranje)
 • Materijali, pribor, sitna tehnička oprema potrebni za implementaciju projekta
 • Usluge (isključivo koje doprinose kvalitetnijem sadržaju)
 • Putovanja vezana za izvještavanje, ili istraživanje publike za projekat, unutar BiH

Indirektni troškovi (neophodni za vođenje organizacije, ali koji nisu direktno vezani za aktivnosti predložene u aplikaciji za grant) mogu biti dio predloženog budžeta. Podnosioci prijava mogu planirati 10% svog predloženog budžeta za pokrivanje indirektnih troškova. MEA tim će raditi sa aplikantima čiji prijedlozi budu odabrani za grantove kako bi se utvrdili tačni prihvatljivi troškovi.

Osoblje USAID-ovog projekta MEA će pomoći aplikantima čiji prijedlozi budu odobreni da jasno utvrde koji su troškovi prihvatljivi.

Sljedeći troškovi NISU prihvatljivi prema ovom Pozivu:

 • kapitalna ulaganja;
 • troškovi školarina, stipendija;
 • naknade za obroke (dnevnice) za vanjske saradnike, pripravnike, konsultante, stručnjake, itd. Dozvoljene su samo za osoblje;
 • plaćanja kotizacija za konferencije ili bilo kakve obuke za učesnike projekata (ali ne i zaposlene);
 • projekti gradnje i/ili izgradnje; građevinski radovi.

Predloženi budžet mora biti u dolarima ($) i bez PDV-a.

Kako će se aplikacije ocjenjivati?

Aplikacije za Fond za inovacije, kako za pojedince/ke tako i za medijske kuće, razmatrat će interna komisija za odabir u skladu sa sljedećim kriterijima:

Kvaliteta i inovativnost (50%)

 • Koja je novina koju vaš prijedlog donosi u proces proizvodnje i/ili distribucije sadržaja?
 • Kako će to promijeniti način na koji se sadržaj proizvodi, konzumira ili monetizira?
 • Po čemu je vaša ideja različita od drugih?
 • Maštovit i privlačan način prezentacije prijedloga može biti odlučujući faktor (npr. kratka video prezentacija, multimedijska reklama, vizualizacija podataka)

Utjecaj, provedivost i održivost (40%)

 • Zašto je vaša ideja važna?
 • Kakav će biti utjecaj?
 • Koji su mogući rizici?
 • Koliko je vaša ideja provediva?
 • Koji je očekivani rok za provedbu?

Opravdanost i jasnoća budžeta (10%)

 • Koji su vam resursi potrebni?
 • Procjena osnovnih i drugih troškova?

Kako aplicirati?

Sve aplikacije moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • Aplikacija, uključujući prateću dokumentaciju, može se podnijeti na maternjem (b/h/s) jeziku ili na engleskom.
 • Sve prijave za 6. ciklus moraju biti dostavljene do četvrtka, 25. aprila 2024, u 17:00 po srednjoevropskom vremenu. 
  Prijave dostavljene nakon ovog roka će biti razmatrane za sljedeći ciklus. Ciklusi će biti otvarani na početku svakog godišnjeg kvartala (januar-april-juli-oktobar).
 • Sve prijave moraju biti potpune i predate putem online obrasca, koristeći dostupnu formu za aplikaciju.
 • Obavezno dostaviti detaljan budžet koristeći priloženi MEA primjerak budžeta. (Aneks 1) Sve prijave podnesene bez korištenja predviđenog obrasca budžeta neće biti uzete u razmatranje.
 • Samostalni kreatori/ke sadržaja koji se prijavljuju za Poziv moraju biti državljani/ke sa boravištem u Bosni i Hercegovini. Oni također moraju dostaviti kratke biografije (CV), uključujući linkove ranijih priča/sadržaja i kontakte dvije preporuke.
 • U slučaju pravnih lica (medijske organizacije), podnosioci zahtjeva moraju biti registrovani u Bosni i Hercegovini. Pošaljite skeniranu potvrdu o registraciji kao Aneks 2.

Upiti

Sva pitanja u vezi s ovim pozivom za grant možete uputiti putem e-maila na BA-MEA-Grants@internews.org sa naslovom „Upit o MEA fondu za inovacije“ najkasnije 5 dana prije isteka roka za prijavu. Naš tim će vam pokušati pomoći u oblikovanju najbolje ideje te u rješavanju administrativnog dijela aplikacije. Nismo u mogućnosti odgovoriti na telefonske upite.

Izvještavanje o korištenju grant sredstava

Grantovi dodijeljeni kao rezultat ovog poziva će uključivati zahtjeve programskog i finansijskog izvještavanja. Narativni i finansijski izvještaji će biti potrebni najmanje dva puta tokom trajanja granta (izvještaj o napretku i završni izvještaj), na engleskom jeziku.

Kompletan poziv sa uključenim odredbama o zaštiti okoliša i građevinskim radovima, pročitajte OVDJE.

USAID-ov projekat podrške medijima u Bosni i Hercegovini (MEA) implementira Internews u partnerstvu sa FHI360 i lokalnim partnerima.  

Aneks 1: Aplikacijski formular

Aneks 2: Primjer budžeta

Prijavu i priloge aneksa isključivo pošaljite preko:

ONLINE APLIKACIJA

Ocjenite kvalitet članka