Rolling Innovation Fund

Најновиот

Без доверливи и точни информации на јазик и на медиум кои можат да се разберат, на заедниците им е тешко да носат информирани одлуки за нивните права и да станат актери на позитивните, одржливи промени.
02.06.2023