GOOD STORY FUND: USAID Podrška medijima u Bosni i Hercegovini (MEA)

03.02.2023. / 08:35

Read this Call in English

Poziv otvoren: Lokalno registrovanim medijima i individualnim kreatorima/kama sadržaja iz Bosne i Hercegovine

Iznos budžeta grantova za pojedince: do $2,950

Iznos budžeta za medije: $5,000 - $15,000 

Trajanje predloženih projekata: do 6 mjeseci. (Napomena: početak projekta planiran je za mart 2023.)

Rok za prijave: petak, 17. februar 2023. do 17:00

U fokusu poziva: eksplanatorno novinarstvo ili eksplanatorno izvještavanje   

Cilj Otvorenog poziva

Cilj Internewsovih aktivnosti u Bosni i Hercegovini putem projekta USAID-ove podrške medijima u Bosni i Hercegovini (Media Engagement Activity - MEA) jeste jačanje informacijskog prostora u BiH. Svrha projekta je povećati dostupnost vjerodostojnih i profesionalnih informacija što široj populaciji u BiH, posebno onoj s tradicionalno ograničenim pristupom takvim informacijama. Aktivnosi Internewsa su finansirane od strane USAID-a (Agencija Vlade SAD-a za međunarodni razvoj), kroz podršku Family Health International (FHI 360).

USAID-ov projekat MEA ima za cilj stimulisati i podržati proizvodnju kvalitetnog sadržaja koji će pomoći medijima u Bosni i Hercegovini da prošire svoju publiku, informišu je i izgrade povjerenje javnosti, dok na inovativan način izvještavaju o pitanjima od javnog interesa. U tu svrhu tražimo prijave za drugi ciklus Good Story Fund-a (GSF).

Šta je “Good Story Fund”? Podržavamo DOBRE PRIČE!

Good Story Fund je prilika za finansiranje putem otvorenog poziva u okviru USAID-ovog programa podrške medijima u BiH otvorena za novinare, medije, aktiviste, organizacije civilnog društva i individualne kreatore/ke sadržaja.

Fond za cilj ima podržati produkciju digitalnog sadržaja različitih formata, a prednost imaju projekti koji nude inovativnost i potencijal eksperimentisanja, nastoje preći podjele i zbližiti zajednice, povećati kvalitet proizvodnje, poticati saradnju između sektora i različitih medija, te imaju potencijal da inspirišu druge da slijede njihov primjer. Posebnu pažnju ćemo posvetiti projektnim idejama koje pomažu povećanju raznolikosti ponude sadržaja na određenom tržištu ili dopiru do dijela publike koji je zapostavljen. Ovaj poziv će biti raspisan dva puta godišnje za vrijeme trajanja projekta, a prioriteti će proizlaziti iz trenutnog konteksta.

Ovaj fond je dostupan za pojedinačne aplikacije (do $2,950) i medijske organizacije (do maksimalno $15,000 svaka).

Šta mislimo kada kažemo “Good Story”?

Ne mislimo samo na zanimljive priče za čitanje, slušanje i gledanje. Bilo da se radi o opsežnoj priči, dokumentarcu, paketu interaktivnih priča ili istraživačkoj podcast seriji, dobra priča bi također trebala:

 • Ciljati na opću publiku, ali na nov i kreativan način;
 • Uključiti publiku u smislen javni diskurs pružanjem informacija kritičnih za donošenje informisanih odluka;
 • Baviti se važnim društvenim pitanjima i uključiti u dijalog marginalizovane i/ili manje informisane grupe publike;
 • Ohrabriti publiku da osmisli potencijalna rješenja i uključi se u rješavanje problema načine koji zbližavaju zajednice;
 • Istražiti potencijale za saradnju;
 • I/ili promovisati različitost iskustava i glasova koji se nude u medijskim sadržajima.

Ovim pozivom nastojimo podržati produkciju sadržaja koji bi se kategorisao kao eksplanatorno novinarstvo ili eksplanatorno izvještavanje. Takav dobro istražen i na činjenicama zasnovan sadržaj treba predstaviti aktuelna pitanja i vijesti na pristupačniji način, osvijetliti kompleksna pitanja i pružiti kontekst značajniji od onoga koji se obično nalazi u konvencionalnom izvještavanju, pri čemu se mogu koristiti bilo koji dostupni novinarski alati. Prijedlozi mogu uključiti tekstualne, audio ili vizuelne sadržaje (ili njihovu kombinaciju), sa elementima grafike sa podacima, interaktivne značajke, multimedijske formate, itd. Tematski se priče mogu odnositi na bilo koju oblast od zdravlja, nauke, obrazovanja i okoliša, do politike, ekonomije, dezinformisanja ili umjetnosti i kulture.

Koje vrste troškova grant pokriva?

Ovaj grant će pokriti troškove rada, produkcije i kupovine osnovne sitne opreme koji su važni i isključivo vezani za datu produkciju. Osoblje Internewsa će detaljno pregledati prijedloge budžeta prije krajnjeg odobrenja.

Primjeri prihvatljivih troškova u okviru ovog poziva za grantove:

 • Vrijeme u kojem članovi osoblja/konsultanti rade na predloženom projektu
 • Doprinosi (porez na prihod; zdravstveno osiguranje)
 • Materijali, pribor, sitna tehnička oprema potrebni za implementaciju projekta
 • Usluge (isključivo koje doprinose kvalitetnijem sadržaju)
 • Putovanja vezana za izvještavanje, ili istraživanjem publike za projekat (samo unutar Bosne i Hercegovine)

Indirektni troškovi (oni neophodni za vođenje organizacije, ali koji nisu direktno vezani za aktivnosti predložene u aplikaciji za grant) mogu biti dio predloženog budžeta. Podnosioci prijava mogu planirati 10% svog predloženog budžeta za pokrivanje indirektnih troškova. MEA tim će raditi sa aplikantima čiji prijedlozi budu odabrani za grantove kako bi se utvrdili tačni prihvatljivi troškovi.

Sljedeći troškovi NISU prihvatljivi prema ovom Pozivu:

 • kapitalna ulaganja;
 • troškovi školarina, stipendija;
 • naknade za obroke (dnevnice) za vanjske saradnike, pripravnike, konsultante, stručnjake, itd. Dozvoljene su samo za osoblje;
 • plaćanja kotizacija za konferencije ili bilo kakve obuke za učesnike projekata (ali ne i zaposlene);
 • projekti gradnje i/ili izgradnje; građevinski radovi.

Predloženi budžet mora biti u dolarima ($) i bez PDV-a.

Kako će se aplikacije ocjenjivati?

Medijske organizacije/mediji i kreatori/ke sadržaja imaju mogućnost da se prijave za podršku u okviru ovog fonda. Prijava se može podnijeti i kao saradnja dva medija, ili dva kreatora/ke sadržaja, sa jasno označenim glavnim podnosiocem zahtjeva.

Aplikacije za Good Story Fund koje podnesu i pojedinci i mediji će ocjenjivati ​​interna komisija prema sljedećim kriterijima:

1. Kapaciteti aplikanta (20%)

 • Da li vaš prijedlog uzima u obzir tehničke vještine i iskustvo potrebne za predložene aktivnosti? 

2. Plan produkcije – kvalitet predložene ideje (40%)

 • Šta razlikuje Vašu priču od drugih i čini je važnom ili zanimljivom?

3. Koji je očekivani vremenski okvir i rok za rad?

 • Šta Vaš prijedlog čini inovativnim?
 • Kako planirate efikasno koristiti multimedijalne i interaktivne elemente u produkciji?
 • Uticaj Vaše priče – publika (30 bodova)
 • Kakav potencijal ima Vaš projekt da aktivno uključi širu publiku nego što Vaš sadržaj trenutno doseže, uključujući marginalizirane i/ili manje informisane grupe?
 • Kako možete aktivno uključiti širu publiku, ali na nov i kreativan način? Dajte nam primjer!
 • Kako ćete širiti i promovisati sadržaj?

4. Budžet (10 bodova)

 • Koje resurse ćete trebati? Dajte nam procjenu osoblja koje će raditi na projektu, usluga i ostalih direktnih troškova koji su ključni za implementaciju projekta

Kako aplicirati?

Sve aplikacije moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • Aplikacija, uključujući prateću dokumentaciju, može se podnijeti na maternjem (b/h/s) jeziku ili na engleskom.
 • Sve prijave moraju biti dostavljene do petka, 17. februara u 17:00 po srednjoevropskom vremenu.
 • Sve prijave moraju biti potpune i predate putem online obrasca, koristeći dostupnu formu za aplikaciju. Svaku prijavu podnesenu drugačije nećemo uzeti za razmatranje.
 • Obavezno dostaviti detaljan budžet koristeći priloženi MEA primjerak budžeta. (Aneks 1) Sve prijave podnesene bez korištenja predviđenog obrasca budžeta neće biti uzete u rezmatranje.
 • Samostalni kreatori/ke sadržaja koji se prijavljuju za Poziv moraju biti državljani/ke sa boravištem u Bosni i Hercegovini. Oni također moraju dostaviti kratke biografije (CV), uključujući linkove ranijih priča/sadržaja i kontakte dvije preporuke.
 • Napominjemo da individualni kreatori/ke sadržaja moraju ponuditi/osigurati platformu za distribuciju sadržaja
 • U slučaju pravnih lica (medijske organizacije), podnosioci zahtjeva moraju biti registrovani u Bosni i Hercegovini. Pošaljite skeniranu potvrdu o registraciji kao Aneks 2.

Tehničke poteškoće sa podnošenjem putem platforme neće se smatrati prihvatljivim opravdanjem za zakašnjele prijave. Preporučujemo da svoju prijavu podnesete mnogo prije isteka roka kako biste mogli riješiti sve probleme i/ili postaviti pitanja ako imate poteškoća s podnošenjem putem web platforme. Prijave dostavljene putem e-pošte neće se razmatrati osim u izuzetnim okolnostima uz pismenu dozvolu osoblja Internews grantova.

Upiti

Sva pitanja u vezi s ovim pozivom za grant možete uputiti putem e-maila na BA-MEA-Grants@internews.org  sa naslovom „Upit o MEA Good Story fondu.“ Naš tim će vam pokušati pomoći u oblikovanju najbolje ideje te u rješavanju administrativnog dijela aplikacije. Nismo u mogućnosti odgovoriti na telefonske upite.

Izvještavanje o korištenju grant sredstava

Grantovi dodijeljeni kao rezultat ovog poziva će uključivati ​​zahtjeve programskog i finansijskog izvještavanja. Narativni i finansijski izvještaji će biti potrebni najmanje dva puta tokom trajanja granta (izvještaj o napretku i završni izvještaj), na engleskom jeziku.

Dokumentacija

Prilog 1: Good Story Fund aplikacija

Prilog 2: Predložak za budžet

APLIKACIJSKI FORMULAR

USAID-ov projekat podrške medijima u Bosni i Hercegovini (MEA) implementira Internews u partnerstvu sa FHI360 i lokalnim partnerima.

Оценете го квалитетот на статијата