Mjetet dhe strategjitë për tërheqjen e publikut më të ri

25.04.2019. / 09:14
Share
Feda Kulenovic i Cristina Mari
Feđa Kulenović i Cristina Mari
Feda Kulenovic i Cristina Mari

Cristina Mari dhe Feđa Kulenović në këtë ligjëratë përmes bisedës dhe shembujve të llojllojshëm na paraqesin mënyrën multimediale të përcjelljes së lajmeve, informacioneve, dhe risive të mediave ballkanike. Video, infografika dhe përmbajtje të tjera multimediale janë bazë e rrëfimtarisë së ditëve tona, gjegjësisht të paraqitjes së informacioneve në mënyrë të thuktë. Puna e përbashkët, ekipore e gazetarëve, producentëve, dhe e dizajnerëve është e domosdoshme që një informacion i tillë i "pijshëm" dhe tërheqës për audiencën e gjerë dhe njëkohësisht i plotësuar me të gjitha të dhënat relevante ta shohë dritën e ditës.

Vlerësoni cilësinë e artikullit
Prijavi se
Vrijeme održavanja